Amptelike Nuusbrief Wes-en-Suid-Kaap

Sinode van Bybels. Sinode van Kommunikasie!

Die afgelope sinode het baie uitstaande kenmerke gehad. Een daarvan was die deurlopende hantering van die Bybel. Die ander was die onmiddellike kommunikasie van wat in die sinode gebeur oor LETTERLIK die hele wêreld. Ek was verbaas om op Facebook en Twitter te sien hoe afgevaardigdes die verloop van debatte op hulle Blackberry’s beskryf het – en elke dag het 1000de e-posadresse die amptelike besluite gekry. Dankie vir elkeen van julle wat ‘n skakel in hierdie ketting was.

A. SINODALE NUUS

1. NG Sinodesitting 2011

1.1 Vir Bulletin: RSG se Kruis en Dwars gesels oor Sinode

Kruis en Dwars, die aktuele besprekingsprogram oor godsdiens op RSG (100 tot 104 FM), se program op Sondagaand 22 Mei om 19:00 kan lidmate help om te verstaan hoe die sinode se agenda bepaal is, hoe daar te werk gegaan is en met watter gesindheid gedink is. Die gespreksleier, Lizelle de Bruin, gesels met Braam Hanekom en Nelis van Rensburg oor die belangrikste besluite en hoor dat dit ’n sinode van “oop Bybels” was. Kerkkantore en predikante kan oorweeg om lidmate en ander belangstellendes in Sondag se  gemeentebulletin/afkondigingsblad hiervan in kennis te stel.

1.2 Uit die Moderatuur

Ons is dankbaar vir die groot aantal persone wat steeds soveel positiewe kommentaar lewer oor verlede week se sinodesitting by Goudini. Iets van die seën van hierdie besondere vergadering is ook sigbaar in die VGK se brief aan ons oor Belhar (lees dit by www.kaapkerk.co.za).Dankie aan elke gemeente en kerkkantoor wat dit vir afgevaardigdes moontlik gemaak het om daar te wees. Die belangrikste besluite van die sinode is vroeër hierdie week aan predikante en kerkkantore gestuur. Belangstellendes kan dit onderaan te lees.

1.3 Nuutverkose Moderatuur

Die naamlys van die volledige moderatuur van die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-en-Suid-Kaap Sinode), soos verkies tydens die sinodesitting van 9 tot 13 Mei 2011, is hier beskikbaar. VrydagNuus wens elkeen van hierdie persone baie sterkte toe!

1.4 FLAM-liedere gebruik tydens Sinodesitting

Ons het reeds heelwat navrae gehad oor die FLAM-liedere wat tydens die sinodesitting gebruik is. Klik hier vir ’n lys hiervan – en die skakels wat jou direk na die FLAM-webblad neem.

2. SKP: Geloof en Roeping tot na Pinkster!

Theo Swart laat weet dat die bekende George Barna en Stephan Joubert op Vrydag 10 Junie by Bellville-Uitsig optree. Dié geleentheid, aangebied deur die Sinodale Kommissie vir Predikantebegeleiding (SKP) en die VBO-kantoor, Communitas, vind plaas van 08:45 tot 13:45. Bywoning teen R50 beteken 5 VBO-punte. Hierdie is ’n moet om jou geloof en roeping te versterk! sê Theo. Klik hier vir meer en kry die inskrywingsvorm by www.kaapkerk.co.za.

B. ALGEMENE NUUS EN INLIGTING

Nuut in Kerkbode!

Kerkbode van 20 Mei is propvol sinode- (Wes-en-Suid-Kaap) en ander nuus. Jean Oosthuizen gee by http://www.youtube.com/watch?v=6henjTwGSvM ’n kykie van wat jy alles in die jongste Kerkbode kan verwag. Sien in hierdie verband ook Bybel-Media se Nuusbrief by F1.

1. US Fakulteit Teologie: Seminaar Maandag 23 Mei 2011

Die Dissiplinegroep van Sistematiese Teologie en Ekklesiologie beplan ’n seminaar oor die tema Memory and Tradition in globalizing contexts vir Maandag 23 Mei van 13:00 tot 14:30 in die Hofmeyr-saal by die Fakulteit Teologie. Prof Tom Reynolds (professor in Teologie by Emmanuel College in Toronto) sal as spreker die gesprek inlei. Ligte verversings sal bedien word. Antwoord teen 19 Mei  by [email protected] of 021 808 3256. Meer oor Prof Reynolds is hier.

2. CABSA vier tiende verjaarsdag 3-5 Junie

CABSA (Christen Vigsburo vir Suidelike Afrika) dank die Here vir tien jaar van genade. Om hierdie mylpaal te vier, beplan hulle op Vrydagaand 3 Junie om 19:00 ’n musiekaand met Annalise Wiid te VGK Zions, Paarl; op Saterdagoggend 4 Junie om 09:30 ‘n netwerkgeleentheid met hulle Jaarvergadering te NGK Helderberg, Somerset-Wes en Sondagmiddag 5 Junie om 15:00 ‘n dankseggingsdiens te Calvynse Protestantse Kerk, Athlone. Almal welkom – klik hier.

3. Pinkster 2011

Die PowerPoint en Word -dokumente vir die Pinksterreeks, sowel as die joernaal wat tydens die dienste gebruik kan word, is nou op die Seisoen van Luister-webblad beskikbaar. Onderaan gee Chris van Wyk, webmeester, meer inligting hieroor.

4. Stellenbosch Studiegroep: Menswaardigheid

Op Dinsdag 24 Mei om 17:00 tot 18:00 is prof Dirkie Smit (Dogmatiek, US Fakulteit Teologie) die spreker by ’n bespreking oor die konsep Menswaardigheid. Dit vind plaas in die Kerksentrum, NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal en onderaan is meer oor dié geleentheid.

5. MES en BADISA: Winterhoop

MES en BADISA se Winterhoop is ’n spontane landswye insameling van goedere in samewerking met kerke, welsynorganisasies en die media om die nood in ons land gedurende die winter te verlig. Dit vind vanjaar van 1 tot 20 Junie plaas en elkeen kan “hoop” gee deur oorlewingspakkies, klerasie of komberse te skenk. Meer is by www.mes.org.za of [email protected]. Klik ook by www.kaapkerk.co.za vir MES se volkleur-plakkaat hieroor.

6. MES: Uitreik in Bellville

MES nooi almal uit om saam met hulle mense op straat te bereik met die liefde en hoop van die Here. Hulle volgende uitreik is op Vrydag 27 Mei vanaf 19:00 tot 23:00 vanaf die Bellville Presbiteriaanse kerksaal, h.v. Davies- en Lingenstraat, Boston. Soos gewoonlik is daar oriëntering vir nuwe uitreikers. Kontak Ilse Els by 084 448 3456 teen Woensdag 25 Mei.

C. EKOLOGIE

Gebed vir Vrede in Jamaika: Sondag 22 Mei

Die Wêreldraad van Kerke (WRK) nooi alle kerke oor die wêreld om vanaf 17 tot 25 Mei deel te wees van hulle viering vir vrede in Kingston, Jamaika – die viering van ‘n dekade van vredesinisiatiewe uit die WRK. Alle gemeentes word aangemoedig om Sondag hierin te deel. Aangeheg is meer inligting, sowel as die vertaalde gebed wat uit die Karibiese Eilande opgestel is vir moontlike gebruik Sondag, soos ontvang vanaf David Botha van die Ekologietaakspan vir die Bediening van Armoede en Sorg van die VGK/NGK.

D. PREDIKANTENUUS

VG Gemeente Bonnievale verwelkom Ds JA Strauss

Die bevestiging van ds JA Strauss, voorheen van Kenhardt, te VGK Bonnievale vind op 28 en 29 Mei plaas. Sy ontvangs geskied om 10:00 op 28 Mei by Mooiuitsig buite Bonnievale, die bevestigingsrede is dieselfde middag om 14:00 by die VGK Bonnievale kerkgebou en sy intreepreek op Sondag 29 Mei om 09:00. Almal is welkom om die verrigtinge by te woon.

E. GEMEENTES BIED AAN

NG Gemeente De Rust: Fondsinsameling

Ds Chris Cronjé stuur nuus oor ’n geleentheid om te gaan jag, deur De Rust aangebied: Jagboekies is teen R30 per kaartjie / R300 per boekie by die kerkkantoor beskikbaar tydens kantoorure (Maandae, Woensdae en Vrydae 08:30 – 13:00). Wild kan self geskiet word volgens afspraak; inskrywings sluit Vrydag 27 Mei en die trekkingsdatum is Sondag 29 Mei. Eerste prys: 2 koedoes, 2de prys: 1 koedoe + 2 springbokke; 3de prys: 4 springbokke; 4de prys: 3 springbokke en 5de prys: 1 volstruis. Skakel 044 241 2114 vir meer inligting.

F. NUUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Bybel-Media Nuusbrief

Dié week fokus Bybel-Media op ’n Vonkk-DVD, die jongste Kerkbode en die Junie-uitgawe van LIG. Lees die volledige nuusbrief onderaan.

2. UP Teologie se Nuusbrief oor die Paastyd

In dié uitgawe van die UP Fakulteit Teologie-nuusbrief, skryf Gerda de Villiers oor Paassondag aan die hand van ‘n gedig van Sheila Cussons, sowel as oor hoe Jesus se lyding in die Markus-evangelie deur sekere temas in die Psalms belig word. Vir hierdie en ander artikels oor onder meer Paasfees, klik by http://teo.co.za/artikel/ › Artikels.

G. FUNKSIES EN FEESTELIKHEDE

NG Gemeente Kraaifontein-Noord: Basaar

Op Saterdag 28 Mei hou Kraaifontein-Noord basaar by Laerskool Fanie Theron. Die basaar open om 09:00. Hulle beloof om “alles wat jy by ‘n basaar soek” aan te bied en vir die kinders is daar selfs ponies en ’n perdekar. Gaan ondersteun hulle asseblief – almal is welkom!

H. VAKATURES

Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante verskyn op Kerkbode se webblad by http://www.kerkbode.co.za/Vakatures.asp

BADISA Durbanville Kinderhuis – Algemene Assistent

Die Durbanville Kinderhuis is ’n program van BADISA, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VG Kerk SA (Kaapland). Die Kinderhuis het tans ’n vakature vir ’n algemene assistent. Aansoeke sluit op 10 Junie en aangeheg is meer hieroor.

Ten slotte

As alles verby is!

Die sinode is verby. Die verkiesing is verby. Daar’s sommige wat meen alles is Saterdag verby! Ai tog, dat mens sulke spekulatiewe nonsens sou glo? Maar, sê nou maar daar’s ‘n punt voor – en nie ‘n komma nie – sê Luther, dan plant jy vandag ‘n boom. Ek sukkel somtyds (dalk meer dikwels as “somtyds”) met die kerk, maar daar kom oomblikke (soos die afgelope sinode) dat ek trots is op die kerk. Wees trots op jou gemeente en kom ons laat waai: die jaar lê voor!

Vriendelike groete

Ben du Toit

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
[email protected]

————————————————————-

UIT DIE MODERATUUR

SINODEBESLUITE MEI 2011

Liewe kollegas

Mag ons hier uit die moderatuur net weer baie dankie sê vir julle ongelooflike! ondersteuning verlede week. Ons is nou terug in die werklikheid waar ons geroep word om verder van die Heerskappy van Jesus Christus te getuig en dit uit te leef.

Intussen het ons dit goed gedink om die belangrikste besluite wat ons geneem het vir julle deur te gee sodat almal dit ter hande kan hê, sou dit benodig word.

1. OOR BELHAR

2. OOR ARMOEDE

3. OOR GESLAG EN DIVERSITEIT

4. OOR DIE DOOP

5. OOR BEDIENING VAN BEVRYDING

6. OOR KERKEENHEID

7. OOR FINANSIES

1. OOR BELHAR

Besluit 5 Die Belydenis van Belhar

1. Die sinode is oortuig dat die Bybelse eis vir geregtigheid vir alle mense, versoening tussen alle mense en die eenheid van die kerk tot die kern van die evangelie behoort. Die Belydenis van Belhar verwoord hierdie evangeliese eis om geregtigheid, versoening en eenheid op ’n ander wyse as die ander belydenisskrifte van die kerk. Die sinode aanvaar as kerkvergadering die Belydenis van Belhar en daarom versoek hierdie vergadering die Algemene Sinode om die Belydenis van Belhar op ’n kerkordelike wyse deel van die Nederduitse Gereformeerde Kerk se belydenisgrondslag te maak.

2. dat by die sinode aanbeveel word dat daar met geslote stembriewe oor die voorstel van die moderamen (in 12.1 van die Voorlegging van die moderamen) gestem word sodat uit oortuiging gestem word en om as kontrole te dien vir die uitslag van die stemming.

Die besluit word aanvaar met 544 vir 124 teen en 4 bedorwe stemme

2. OOR ARMOEDE

Besluit 4 Naamsverandering GKD

1. Die sinode keur dit goed dat die Diensgroep “GKD” se naam verander word na Diensgroep vir Armoede en Sorg.

2. Die sinode neem kennis van die voorgestelde logo vir die Bediening vir Armoede en Sorg.

3. Die sinode bevestig dat die hele saak van armoede steeds as hoogste prioriteit deur die moderamen in die volgende termyn hanteer behoort te word.

Besluit 10 Alkohol, Dwelms en die kerk

Sien Bylaag 6 van AGENDA – Alkohol, Dwelms en die kerk

Die sinode doen omvattende ondersoek na die behoefte vir en oprigting van ‘n sentrum vir adolessente (14-18 jaar) waar kinders met ‘n verslawingsprobleem behandel kan word. Alle moontlike hulpbronne en rolspelers moet betrek word in die ondersoek, o.a. BADISA (NGK en VGK), PAWK, bestaande kerk-sentrums van behandeling asook gemeentes en alle moontlike belanghebbendes. Spesifiek moet met genoemde rolspelers in gesprek getree word oor hoe die oprigting van sodanige sentrum befonds kan word.

Besluit 11 Middelafhanklikheid

Die GKD beveel die volgende by die sinode aan:

i) Dat die sinode aan GKD opdrag gee om die kerk se standpunt oor middelafhanklikheid te heroorweeg en in die lig van die huidige realiteit die standpunt te herformuleer.

ii) Dat die sinode aan GKD opdrag gee om ’n taakgroep daar te stel wat verskillende rolspelers sal betrek wat spesifiek fokus op die kerk se roeping ten opsigte van middelafhanklikheid.

3. OOR GESLAG EN DIVERSITEIT

MOSIE 1 Pornografie

As sinode van die NG Kerk spreek ons ons ten sterkste uit teen alle vorme van pornografie en materiaal in die media wat vroue en kinders degradeer of seksueel uitbuit – ook die ongekontroleerde vertoning daarvan oor die openbare TV-senders soos tans deur e.TV.

Daar heers ernstige kommer oor die geweldige hoë voorkoms van geweld en seksuele geweld teen vroue en kinders in die Suid-Afrikaanse samelewing. Pornografie en seksuele stereotipering van vroue lewer ‘n groot bydrae tot die probleem.

MOSIE 3 Geslag en Diversiteit

Na aanleiding van die gesprek oor Geslag en Diversiteit verklaar die sinode:

a. Jesus is die Heer en Hoof van die huis, kerk en samelewing.

b. Onder Hom staan vrou, man en kind op gelyke vlak. Elkeen is profeet, priester en koning. Ons word geroep om uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig te wees en mekaar te dien in liefde.

c. Ons verset ons teen elke vorm van magsmisbruik en geweld, in die huis, kerk of samelewing, hetsy ekonomies, fisies, emosioneel of seksueel. Ons verset ons ook teen enige ideologie wat dit regverdig en onderhou.

MOSIE 8 Geslag en Diversiteit

Na aanleiding van die koerantberig wat verwarrend mag wees, besluit die sinode:

Dat die bespreking en besluite rondom die saak van diversiteit en die verhouding tussen man en vrou in die gesin, nooit gegaan het oor rolle en verantwoordelikhede nie, maar oor die waarde van mense voor God.

4. OOR DIE DOOP

Besluit 9 Doop

Beskrywingspunt oor doop na Algemene Sinode 2011

1. Die sinode is oortuig daarvan dat die verbondsdoop ’n uitdrukking is van die grondwaarheid van die evangelie dat God se getrouheid groter is as ons ontrou, dat sy genade ons geloof voorafgaan – daarvoor is ons die Here innig dankbaar.

2. Die sinode het by die sitting van 9-13 Mei 2011 daarvan kennis geneem dat daar lidmate van die NG Kerk is wat ander oortuigings en ervarings oor die doop het, by name dat die doop na belydenis van geloof vir hulle seën gebring het. Verder, dat hierdie oortuigings terselfdertyd vir baie getroue lidmate van die NG Kerk pyn meegebring het deurdat hulle onder die indruk gebring is dat hulle om daardie rede onwelkom in die kerk is – daarvoor vra die sinode hierdie lidmate om verskoning. Die sinode het ook daarvan kennis geneem dat sommige lidmate van die kerk hulle siening van die doop so op die spits dryf dat dit skeuring in gemeentes veroorsaak en pleit by al sy lidmate om oor hierdie kwessie groter wedersydse respek aan die dag te lê.

3. Die sinode het nie alle kennis in pag nie. Dit is dus noodsaaklik om met nederigheid en openheid te luister na die getuienisse van gelowiges met ander oortuiginge oor die doop as ons eie – daarom is die sinode oortuig van die dringende noodsaaklikheid daarvan dat op alle vlakke van ons kerkregering, met name streeksinodes en die Algemene Sinode van ons kerk, weer eens nagedink sal moet word oor die doop.

4. Derhalwe versoek die sinode die Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake (SKLAS) om voort te gaan met nadenke, studie en gesprekke oor die doop, en dat die insigte wat tydens die gesprekke by die sinode van Mei 2011 bekom is, verreken sal word.

5. Derhalwe versoek die sinode die Algemene Sinode om met nadenke en studie oor die doop, die verbondsdoop asook die belydenisdoop, leiding te gee en in die besonder by sy sitting in Oktober 2011 uitsluitsel te gee oor die vraag of die regte opvatting van die doop ’n kernwaarheid van die evangelie is, ’n saak waaroor daar geen verskille onder gelowiges kan wees nie.

6. Ten einde hierdie nadenke te stimuleer, lê die sinode van Wes-en-Suid-Kaap aan die Algemene Sinode die volgende opsies voor om vir NG-lidmate wat ’n ander doop-oortuiging as die verbondsdoop huldig, in die kerk ruimte te gee. Ons versoek dat die volgende opsies by die Algemene Sinode van Oktober 2011 bespreek sal word:

a. Opsie 1: “Ons verstaan dat mense verskillende standpunte oor die doop kan huldig.” Aanvaar deur Sinode van Wes-en-Suid-Kaap.

b. Opsie 2: “Niemand sal verplig word om hulle kinders te laat doop nie.”

Aanvaar deur Sinode van Wes-en-Suid-Kaap.

c. Opsie 3: “Die kerk sal nie tugstappe onderneem teen lidmate wat die belydenis¬doop ondergaan het, of oortuig is dat hulle, as gevolg van ’n ander siening van die doop, nie hulle kinders ten doop moet bring nie.”

Aanvaar deur die Sinode van Wes- en Suid-Kaap.

d. Opsie 4: “Die kerk laat spesiale kategorie-gemeentes toe om, onder toesig van ringe, die belydenisdoop te bedien”.

Geen besluit deur die Sinode van Wes- en Suid-Kaap nie.

e. Opsie 5: “Lidmate word by wyse van uitsondering spesiale verlof gegee om die belydenisdoop te ondergaan”.

Geen besluit deur die Sinode van Wes- en Suid-Kaap nie.

f. Opsie 6: “Lidmate het die reg om ’n keuse uit te oefen of hulle die belydenisdoop wil ondergaan”.

Geen besluit deur die Sinode van Wes- en Suid-Kaap nie.

7. Die sinode voeg by die SKLAS-voorlegging kommentaar deur belangegroepe, wat voor 30 Mei 2011 by SKLAS ingehandig moet word.

8. Die sinode versoek die skribaat van die Algemene Sinode om alle tersaaklike rolspelers, byvoorbeeld die Algemene Diensgroep Diens en Getuienis (ADD) en die Algemene Diensgroep Gemeenteontwikkeling (ADGO), te vra om kommentaar, wat by die voorlegging gevoeg moet word.

5. OOR BEDIENING VAN BEVRYDING

Besluit 15 Bediening van bevryding

1. Die sinode bely met blydskap die oorwinning van Jesus Christus oor al die manifestasies van die duiwel, bose magte, boosheid en kwaad in hierdie wêreld.

2. Die sinode aanvaar dat hierdie oorwinning in baie gevalle nog nie ten volle sigbaar is nie, dat ons dikwels oorweldig is deur hierdie boosheid wat groter is as onsself, ook juis weens die swakheid van die mens, die verleiding van die sonde en die gebroke werklikheid.

3. Die sinode aanvaar daarom dat ons as kinders van God nog steeds in ’n geestelike stryd gewikkel is teen die boosheid in al sy manifestasies in die wêreld, maar veral teen die kwaad wat in elke mens skuil.

4. Die sinode bevestig weer eens dat dit van uiterste belang is dat die kerk sal leef vanuit die geloofsperspektief dat, hoewel die Bose gelowiges steeds bedreig soos ’n brullende leeu en versoek soos ’n engel van die lig, die bose deur die lewe, sterwe en opstanding van Jesus en die uitstorting van God se Gees oorwin en aan bande gelê is.

5. Daarom meen die sinode dat enige sogenaamde bediening van bevryding wat die geloofswaarheid oor die lewe en werk van Jesus en die Gees van God misken, geen bediening van die evangelie is nie, en ook geen vryheid bring nie.

6. Die sinode moedig daarom alle gelowiges aan om deur die krag van die Heilige Gees (in die gees van die oorwinning van Jesus) die boosheid die stryd aan te sê, deur spesifiek te fokus op die genadige verlossingswerk van Christus, sodat die kerk die ware kenmerke van evangeliese gehoorsaam-heid (liefde, genade, vergifnis en versoening) sal vertoon.

7. Die sinode aanvaar die werklikheid dat daar ’n wye diversiteit van interpretasies en toepassing van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne die NG Kerk is. Daar is ruimte vir lidmate wat aan die werklike en persoonlike aard van die duiwel en demone glo, sowel as vir lidmate wat nie aan die bestaan van die duiwel en demone glo nie maar die Bybelse spreke oor die bose en duiwels anders interpreteer.

8. Die sinode oordeel dat die getuienis van leraars en lidmate van die NG Kerk, dat hulle in hul bediening wel mense teëgekom het van wie hulle oortuig was dat hulle deur bose magte of demone gedemoniseer was – en ook hulle getuienis dat ’n bediening van bevryding baie van hierdie mense van kwellings, vreesagtigheid, haat teenoor God en sy gebod bevry het – nie sonder meer afgewys moet word nie. Die sinode aanvaar dat daar verskillende interpretasies is oor die werklikheid al dan nie van gedemoniseerdheid. Dit geld ook vir die interpretasie oor wie en wat agter bepaalde bevrydinge lê.

9. In die lig daarvan is dit die oordeel van die sinode dat ’n bediening van bevryding as ’n buiten-gewone bedieningshandeling onder bepaalde voorwaardes toegelaat sou kon word, eerder as om dit geheel en al te verbied. Die voorwaardes waaronder so ’n bediening toegelaat sou kon word, hou in dat:

9.1 die bediening van bevryding as ’n buitengewone bediening beoefen sal word en nie as deel van ’n roetine-pastoraat nie;

9.2 dit onder toesig van en met rapport aan die kerkraad en die ring gedoen word;

9.3 moeite gedoen sal word om eers vas te stel of die betrokke persoon nie mediese of sielkundige behandeling nodig het nie. Daar rus ’n swaar verantwoordelikheid op persone wat so ’n bediening beoefen om mense nie skade te berokken deur siekte (onder meer psigiatriese versteurings) as besetenheid of gedemoniseerdheid te behandel nie;

9.4 daar met sorg gewaak word teen ’n animistiese verstaan van die skepping en teen die neiging om te dink daar skuil magiese kragte in sekere voorwerpe; teen lang konfronterende gesprekke met bose magte en afgestorwenes, asook teen die gepaardgaande triomfalisme wat straal uit sensasionele byeenkomste van bevryding;

9.5 daar verreken moet word dat die Gees van Christus in mense wat aan Christus behoort en sy Naam bely, leef. Bedieningspraktyke wat die algenoegsaamheid van die werk van Christus minag en daarmee die gereformeerde belydenis van die volkome verlossingswerk van die genadige God in Jesus op die spel plaas, word afgewys.

10. Die sinode besef dat die verskillende kulture in ons land ons duidelik bewus gemaak het van die veelfasettige aard van die siening oor die Bose, dat daar kontekste is waarin daar ‘n werklike vrees vir eksterne bose magte is wat baie mense se lewens oorheers en dat hierdie lewenservaring ernstig opgeneem behoort te word. Die sinode moedig daarom sy eie ampsdraers en lidmate wat in sulke kontekste werk, aan om op verantwoorde wyse besondere aandag hieraan te gee, met die doel om die radikale verlossingswerk van Christus met oorgawe te verkondig.

6. OOR KERKEENHEID

Besluit 16 Kerkeenheid

1. Die sinode neem met dank kennis van gemeentes wat erns maak met die Bybelse eis van kerkeenheid en die sinode se herhaalde oproepe in die verlede om hieraan gestalte te gee.

2. Die sinode neem kennis van die probleme en frustrasies wat gemeentes op plaaslike vlak ervaar om met VGK-gemeentes een te word.

3. Die sinode neem kennis dat Regl 6 (KO 2007) tans die enigste weg is waarvolgens samewerkingsooreenkomste gesluit kan word.

4. Aangesien die weg wat Regl 6 aandui, in sommige gevalle vir gemeentes nie ‘n bevredigende oplossing bied nie, word die Algemene Sinode versoek om bestaande kerkordelike reëlings te wysig ten einde dit vir gemeentes moontlik te maak om in ooreenstemming met die Skrif, één te word. Genoemde wysigings moet die gemenereg verreken.

MOSIE 7 Kerkhereniging

Die sinode bevestig dat hy met die besluit oor Belhar homself opnuut verbind het aan die proses van kerkhereniging.

Met die oog op daadwerklike vordering met die proses, vra die sinode die moderamens van die NGK Wes-en-Suid-Kaap en VGK Kaapland om saam tussentydse reëlings te tref om eenwording tussen gemeentes, ringe en sinodes moontlik te maak.

7. OOR FINANSIES

BESLUIT 19

Die sinode besluit dat ‘n honorarium van R500 (plus 5% verhoging per jaar) jaarliks aan ringskribas op versoek toegestaan word, in gevalle waar die ringskriba nie reeds deur die betrokke ring vergoed word nie.

Besluit 20 Pensioenbydraes

Die SFK-dagbestuur het die op 17-09-2010 goedgekeur dat die 19,2%-bydraevlak voortaan as die nuwe standaard vir pensioenbydraes by gemeentes¬/¬deelhebbers aanbeveel gaan word. Die sinode word versoek om die besluit te bekragtig. Die 19,2%-bydraevlak word dan die sinode se aanbeveling aan Kerkrade.

13.7 Vrywillige VBO-bydrae

13.7.1 Amendement op Aanbeveling 4.4 [Goedgekeur]

Die sinode keur dit goed dat VBO deur die kanale van die Sinodale Fondsekommissie ’n versoek aan gemeentes mag rig om ’n vrywillige bydrae van R1200 per leraarspos vir die werksaamhede van VBO.

Nogmaals baie sterkte met als wat voorlê en by voorbaat ’n geseënde Pinkster toegebid!

Jesus is die Heer!

Melanie, René, Frik, Elize, Quintus, Monty, Nelis en Braam

Terug na Hoofblad.

————————————————————

MODERATUUR

Die verkose moderatuur van die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-en-Suid-Kaap Sinode) bestaan uit die volgende lede:

Braam Hanekom (Stellenberg Gemeente, Bellville)

Elize Morkel (Helderberg Gemeente, Somerset-Wes)

Frik Bosman (Die Paarl Gemeente/Strooidakkerk, Paarl)

Melanie Thirion (Brackenfell-Proteahoogte Gemeente, Brackenfell)

Monty Sahd (Stellenbosch-Welgelegen Gemeente, Stellenbosch)

Nelis Janse van Rensburg (Welgemoed Gemeente, Bellville)

Quintus Heine (Parke Gemeente, Kraaifontein)

Rene Potgieter (Gamkavallei Gemeente, Beaufort-Wes)

Terug na Hoofblad.

————————————————————

FLAM-LIEDERE GEBRUIK TYDENS WES-EN-SUID-KAAP SINODESITTING 2011

Klik op die skakel terwyl jy aanlyn (online) is en dit sal jou direk na die Flam-webblad neem.

Die liedere gemerk met die * is op die nuwe F-luister CD.

 

Faanie Engelbrecht

Terug na Hoofblad.

————————————————————

SKP EN COMMUNITAS

GELOOF EN ROEPING TOT NA PINKSTER!

Wonder jy of jy dit gaan maak (tot) na Pinkster? Kom kry geestelike energie by twee uitstekende sprekers – George Barna en Stephan Joubert – wat op 10 Junie 2011 om 08:45 praat oor:

Dominee of domino …. ministry or misery?

Geloof en roeping kan aanhou na Pinkster!

Aangebied deur die Sinodale Kommissie vir Predikantebegeleiding (SKP), in samewerking met die VBO-kantoor, Communitas. Hierdie is ‘n moet om jou geloof en roeping te versterk! Met genoeg kans vir vrae en bespreking.

Waar: NG Gemeente Bellville-Uitsig (Mountainviewrylaan 17, Ridgeworth, Bellville)

Wanneer: Vrydag 10 Junie 2011 (aan einde van Pinkster!) van 08:45 tot 13:45

Koste: R50 (koffie, tee en ligte verversings ingesluit)

VBO punte: 5 punte

Navrae: Theo Swart (SKP) [email protected] of 083 457 1647.

George Barna: He founded the Barna Research Group (now The Barna Group) in 1984 and helped it become the nation’s leading marketing research firm focused on the intersection of faith and culture. The company has served several hundred para church ministries and thousands of Christian churches throughout the country. To date, Barna has written 41 books, mostly addressing leadership, trends, church health and spiritual development. They include best-sellers such as Revolution, Transforming Children into Spiritual Champions and The Power of Vision. He has had more than 100 articles published in periodicals and writes a bi-weekly research report (The Barna Update) accessed by more than a million people each year, through his firm’s website (www.barna.org). His work is frequently cited as an authoritative source by the media. He has been hailed as “the most quoted person in the Christian Church today” and has been named by various media as one of the nation’s most influential Christian leaders – three out of four American pastors uses his material. He is a popular speaker at ministry conferences around the world and has taught at Pepperdine and Biola Universities and several seminaries. Barna served as a pastor of a large, multi-ethnic church and has been involved in several church start-ups. Since 2005, he has been leading a house church. After graduating summa cum laude from Boston College, Barna earned two Master’s degrees from Rutgers University. At Rutgers, he was awarded the Eagleton Fellowship. He also received a doctorate from Dallas Baptist University.

Stephan Joubert: Stephan beskryf homself onder andere so:” My grootste vreugde is om die Here lief te hê en om mense in en om die kerk op buite-die-boks maniere te dien. Ek is ʼn voltydse student van die Woord, asook van mense, goeie boeke en sommer van die lewe self. Grondvat-teologie en geestelike leierskap is my groot passies. Ek is deeltyds verbind aan Pierre van Ryneveld Gemeente. Ook is ek betrokke by Mosaïek Gemeente in Fairland en by Moreletapark gemeente met toerusting en prediking. Voorts is ek redakteur van e-kerk, ʼn virtuele kerk wat derduisende mense regoor die aarde deur ʼn webblad-bediening en konkrete noodprojekte bereik. Ook tree ek op as spreker, prediker en leierskap konsultant by verskeie kerke en ondernemings in Suid Afrika en oorsee. Tussendeur is ek ʼn Buitengewone Professor in Nuwe Testament aan die Universiteite van Pretoria en Bloemfontein en ʼn Navorsingsgenoot (“Research Fellow”) in Teologie aan die Radboud Universiteit te Nijmegen in Nederland. As daar iewers tyd oor is, dan skryf ek ook graag boeke. Die Boodskap, ʼn eietydse vertaling van die Bybel saam met Jan van der Watt, is seker die grootste mylpaal in hierdie verband. In 2010 is die Andrew Murray prys toegeken vir die boek: Jesus: ʼn Radikale Sprong. ʼn Klompie Afrikaanse boeke; een akademiese boek in Duitsland en sowat 50 relatief vervelige artikels in akademiese tydskrifte het ook reeds die lig gesien. Maar die grootste lekkerte van my lewe is steeds om die Here te volg en om te sien hoe Hy mense se lewens om elke hoek en draai met sy goedheid aanraak.”

Terug na Hoofblad.

————————————————————

US FAKULTEIT TEOLOGIE

SEMINAAR MAANDAG 23 MEI 2011

Die Dissiplinegroep van Sistematiese Teologie en Ekklesiologie beplan ’n seminaar oor die tema Memory and Tradition in globalizing contexts vir Maandag 23 Mei van 13:00 – 14:30 in die Hofmeyr-saal by die Fakulteit Teologie. Prof Tom Reynolds (professor in Teologie by Emmanuel College in Toronto) sal as spreker die gesprek inlei. Ligte verversings sal bedien word. Antwoord teen 19 Mei (vandag!)vir Robert Vosloo by [email protected] of 021 808 3256

Prof Reynolds is the author of A Broken Whole: Philosophical Steps Toward a Theology of Global Solidarity (State University of New York Press, 2006) and Vulnerable Communion: A Theology of Disability and Hospitality, (Brazos, 2008).

Vulnerable Communion has been nominated for the Michael Ramsey prize for theological writing (http://www.michaelramseyprize.org.uk/).

Prof Reynolds is currently working on a monograph entitled, Remembering Ourselves Differently: Theology in a Pluralist and Global Era, which explores the way memory, tradition, and the witness of faith are transformed in pluralistic and globalizing contexts.

Terug na Hoofblad.

————————————————————

CABSA 10DE VERJAARDAG 3-5 JUNIE 2011

Kom vier die naweek saam met ons fees tydens drie geleenthede waar ons alle dank en eer aan die Here wil gee vir tien jaar wat Hy ons gedra het.

In die gees van die vier van ons verjaarsdag en die gee van geskenke vra ons vriendelik dat diegene wat kom, asseblief ’n geskenkie sal bring wat ons dan vir plaaslike organisasies sal gee, byvoorbeeld nie-bederfbare kos, komberse, toiletware, skryfbehoeftes of speelgoed.

Ons spesiale gaste is diegene wat (openlik of konfidensieel) met MIV lewe of wat direk daardeur geaffekteer word.

Vrydagaand 3 Junie 19:00 by die VGK Zions gemeente in Paarl:

CABSA se musiekaand met Annalise Wiid as gaskunstenaar, sal deel vorm van Zions gemeente se Pinksterreeks. Ons sien uit na ‘n lieflike aand van pragtige Christelike musiek, geestelike inspirasie en samesyn tot eer van die Here.

Saterdagoggend 4 Junie 09:30 by die NGK Helderberg in Somerset-Wes:

CABSA nooi ander organisasies en gemeentes uit om hulle werk by die netwerkgeleentheid uit te stal. Dis ’n geleentheid om inligting te deel, verhoudings te bou en inspireer te word!

Die CABSA Jaarvergadering sal deel van die program vorm met die stigterslede van CABSA of hulle familielede as eregaste.

Ons beplan ook ‘n spesiale byeenkoms met al ons CABSA-fasiliteerders wat die geleentheid kan bywoon.

Sondagmiddag 5 Junie 15:00 by die Calvynse Protestantse Kerk in Athlone:

Ons wil ons feesnaweek afsluit met ‘n spesiale dankseggingsdiens. Ons nooi almal, maar spesifiek ook Christen-leiers en mense wat betrokke is by MIV, uit om die Here saam met ons te dank en te eer vir tien jaar van genade en om vir die pad vorentoe te bid.

Onthou: Almal is welkom!

Vir meer inligting kontak asseblief vir Lucinda Leppan by 021 873 0028 of [email protected].

Terug na Hoofblad.

————————————————————

PINKSTER 2011

FINALE POWERPOINT EN WORD PREEKRIGLYNE

Die PowerPoint en Word files vir die Pinksterreeks, sowel as die Joernaal wat tydens die dienste gebruik kan word, is nou op die Seisoen van Luister-webblad beskikbaar by http://seisoenvanluister.co.za/produkte/pinkster-2011.

Onthou ook die Bybelstudieboek Barnabas wat Bybelstudie- en kleingroepe na die tyd kan gebruik om die geestelike gewoontes nog dieper in te oefen – klik by http://www.bmedia.co.za/shopindex.php?bodyType=ew_produk&catid=8&prodid=1635 .

1. Barnabas die Bemoediger – Handelinge 4:32-37

Die Heilige Gees versprei die evangelie deur vrygewigheid (vrygewigheid)

2. Barnabas die Borg – Handelinge 9:26-31

Die Heilige Gees skep veilige ruimtes deur gasvryheid (gasvryheid)

3. Barnabas die Brugbouer – Handelinge 11:19-24a

Die Heilige Gees skuif grense deur die getuienis van gewone mense (bemoediging)

4. Barnabas die Bemagtiger – Handelinge 11:24b-30

Die Heilige Gees sorg vir ander deur ons omgee (omgee)

5. Barnabas die Bedienaar – Handelinge 13:1-12

‘n Gestuurde gemeente leef deur gebed en getuienis (daaglikse ondersoek)

6. Barnabas die Beledigde- Handelinge 13:13-52

Die Heilige Gees gee die ewige lewe deur ons getuienis (getuienis)

7. Barnabas die Bewonderde – Handelinge 14:1-20

’n Nederige lewenstyl kies die pad van dienslewering en nie magsvertoon nie (nederigheid)

8. Barnabas die Beskermer – Handelinge 14:21-28

Die Heilige Gees skep ’n gemeenskap waarbinne geloof tot sy reg kom (gemeenskap)

9. Barnabas die Besluitnemer – Handelinge 15:1-35

Die Heilige Gees leer ons onderskei deur getuienisse en die Bybel (geloofsonderskeiding)

10. Barnabas die Begeleier – Handelinge 15:36-41 (Kol 4:10; Fil 24; 2 Tim 4:11; 1 Pet 5:13)

Die Heilige Gees seën mense deur ons lewenspraktyke (lewenspraktyk)

Groete

Chris van Wyk

Webmeester

Terug na Hoofblad.

————————————————————

STELLENBOSCH STUDIE- EN BESPREKINGSGROEP

ONS GODSDIENS EN DIE WETENSKAPPE

7de Byeenkoms van 2011

Datum en tyd: Dinsdag 24 Mei 2011 om 17:00 tot 18:00 lesing (oor die ondergenoemde onderwerp) en daarna bespreking tot 18:30.

Onderwerp: Die konsep ‘Menswaardigheid’ – inleidende gedagtes

Spreker: Prof Dirkie Smit, Dogmatiek, Fakulteit Teologie, US.

Plek: Kerksentrum, NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal, h/v Merrimanlaan & Martinsonstraat, Uniepark, Stellenbosch.

Prof Dirkie Smit beskou die begrip “Menswaardigheid” uit die oogpunt van die teologie in sy lesing

Die konsep ‘Menswaardigheid’ – inleidende gedagtes

Die konsep van “menswaardigheid” word vandag baie algemeen in verskillende akademiese dissiplines gebruik (byvoorbeeld regswetenskappe; etiek, veral bio-etiek en politieke etiek; politieke wetenskap, filosofie, teologie). Tog is die historiese oorspronge van die konsep nie altyd duidelik nie en word dit ook nie eenvormig gebruik nie, nóg binne ‘n bepaalde vakgebied (soos die filosofie), nóg tussen verskillende terreine. Ook binne die teologie is die konsep sowel gewild as omstrede. Binne die US se OSP program fokus die Fakulteit Teologie op “menswaardigheid”. Wat word daarmee bedoel? Is die konsep inderdaad tuis binne teologiese tradisies, en wat beteken dit as teoloë dit gebruik?

Prof Dirkie Smit het op Stellenbosch studeer, was hier plaaslik predikant en daarna dosent aan die UWK en Stellenbosch. Hy doseer tans dogmatiek aan die Fakulteit Teologie.

Belangrike Aankondigings:

1. Die volgende byeenkoms is op 7 Junie 2011. Mev Ydalene Coetsee, Taalsentrum, Universiteit van Stellenbosch: Die Ontwikkeling van die Afrikaanse Bybelvertaling.

2. Bring asb. u vriende of bure saam na ons byeenkomste oor die tema “Ons Godsdiens en die Wetenskappe”.

Navrae aan Piet Walters, Sekr. Stellenbosch Studie- en Besprekingsgroep by [email protected] of 021 883 3690.

Terug na Hoofblad.

————————————————————

GEBED VIR VREDE IN JAMAIKA

SONDAG 22 MEI

Die Wêreldraad van Kerke (WRK) nooi alle kerke oor die wêreld om deel te wees van hulle vieringsgeleentheid vir vrede in Kingston, Jamaika, vanaf 17 tot 25 Mei. Dit is die viering van ‘n dekade van vredesinisiatiewe uit die WRK.

Alle gemeentes word aangemoedig om Sondag tydens hul eredienste hierby in te skakel.

Gaan kyk gerus by www.overcomingviolence.org vir meer inligting en liturgiese voorstelle. Hieronder is ‘n vertaling van die gebed wat uit die Karibiese Eilande opgestel is vir Sondag. Dit sluit baie goed aan by die leesrooster en preekstudie-fokusteks vir Sondag: die gewelddadige steniging van Stefanus!

GEBED VIR VREDE UIT DIE KARIBIESE EILANDE (Sondag 22 Mei 2011)

Voorganger: God van vrede en moontlikhede, Skepper, Verlosser en Heiligmaker:

Ons kom na U om nog ’n keer te vra vir genade, vergifnis en ‘n nuwe begin.

Ons vra U om ons te help om vrede ’n kans te gee in ons wêreld.

Ons wil graag vrede ’n kans gee, maar het reeds soveel geleenthede verspeel.

Ons het soveel inisiatiewe gesaboteer en die kwaad toegelaat om die goeie te oorwin.

Ons het gestaan en toekyk terwyl dit gebeur.

Vergewe ons, Here.

Gemeente: Gee ons vrede, Here.

Voorganger: Net soos ons U vergifnis nou toeëien, eien ons ook hierdie oomblik in die naam van vrede.

Ons aanvaar opnuut ons verantwoordelikheid om vredemakers en skeppers van geregtigheid te wees.

Ons sê dankie vir die Wêreldraad van Kerke se Dekade gewy daaraan om Geweld te Oorwin.

Vir wat dit gedoen het om mense bewus te maak van die noodsaak vir vrede en om ’n verlange na vrede wakker te maak.

Ons erken egter dat daar nog baie meer nodig is om te doen om vrede werklik ’n kans te gee.

Gemeente: Gee ons vrede, Here.

Voorganger: Laat U Gees in ons werk, sodat ons ons harte en gedagtes tot vrede kan verbind.

En help ons om ons daartoe te verbind om ons lewens die beginpunt vir vrede te maak.

Op hierdie oomblik – nou!

Help ons om by U bediening van vrede in te skakel.

Om vrede ’n kans te gee.

Om ’n wêreld te skep waarin vrede ons manier van dink en doen is.

Gee ons vrede, Here.

En gee ons wysheid en moed om die voortou te neem.

wysheid om raak te sien watter dinge vrede as vrug dra

en moed om getrou en gehoorsaam aan U te wees.

Gemeente: Gee ons vrede, Here.

Voorganger: God van vrede en moontlikhede:

maak ons instrumente van vrede,

hier in ons gemeente en by die Internasionale Ekumeniese Vredesbyeenkoms in Kingston, Jamaika.

Gee dat ons U wil mag soek en doen en vrede ’n kans kan gee om te kom.

In die naam van die Prins van Vrede, Jesus Christus, ons Here en Verlosser.

Gemeente: Amen.

Terug na Hoofblad.

————————————————————

BYBEL-MEDIA

JOU BEDIENINGSVENNOOT

Nuusbrief 8/2011

Jongste Vonkk-DVD en –CD … nuwe energie vir kerksang!

Bybel-Media het pas Volume 1 met 31 VONKK-liedere in CD- en DVD-formaat vrygestel.

Op die DVD sinchroniseer die musiek en teks sodat die woorde outomaties blaai vir die tydsduur van die lied. Kies liedere vanaf ‘n spyskaart aan die begin van die DVD.

Die 31 liedere is in verskillende rubrieke gegroepeer. Die begeleidings is hoofsaaklik met orrel en klavier, met koor- of gemeentesang daarby. Die DVD en/of die CD is ideale hulpmiddels vir gesinne en kleingroepe. Gemeentes met ‘n CCLI-lisensie mag dit ook tydens kerkdienste gebruik.

Prys: DVD – R 59,95 en CD – R 49,95

Lees in Kerkbode van 20 Mei:

Belydenis van Belhar: lang pad wag

Die Algemene Sinode gaan in Oktober gevra word om die Belydenis van Belhar kerkordelik deel van die NG Kerk se belydenisgrondslag te maak. Dit volg op die geskiedkundige besluit wat verlede week deur die Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland geneem is om – as kerkvergadering – die Belydenis van Belhar te aanvaar. Dié sinode is die grootste en oudste sinode van die NG Kerk.

Lees ook:

•        Sinode besin oor doop.

•        Tutu plaas oorkonde langs Nobelvredesprys.

•        Piet Naudé – op die rand van die sirkel.

•        Het die eindfluitjie vir die kerk geblaas?

•        Is die eindtyd hier?

•        Tien vrae aan Dirkie Smit.

Kyk na ‘n kort videosnit oor die jongste Kerkbode by www.kerkbode.co.za of by

http://www.youtube.com/watch?v=6henjTwGSvM

Lees in die Junie-uitgawe van LIG

Michael Mol – gek oor sy gesin

Terug in die Kaap is Michael Mol oudergewoonte besig om berg en see te verskuif, maar ook om die lewe saam met sy gesin te geniet.

Lees ook:

•        Op ‘n Weskus-spoor saam met Dana Snyman

•        Pa-wees vir stoute kinders

•        Kies jy regtig ‘n man soos jou pa?

•        Jou huwelik: Vier julle verskille

•        Geheime in jou huwelik – moet jy alles vertel?

Inligting, Navrae en Diensverskaffing: Skakel 0860 26 33 42

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: [email protected]

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

Groete uit Wellington.

Hans Steyn

Hoof: Bemarking en Fondswerwing

E-pos: [email protected]

Tel: 021 864 8223

Terug na Hoofblad.

————————————————————

BADISA

DURBANVILLE KINDERHUIS

ALGEMENE ASSISTENT BEDRYFSAFDELING

INTERNE ADVERTENSIE

Durbanville Kinderhuis is ’n program van BADISA, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VG Kerk SA (Kaapland).

Die kinderhuis bied residensiële versorging, ontwikkelings- en terapeutiese dienste aan 144 sorgbehoewende kinders.

Aansoekers vir die vakatures moet Afrikaans en Engels kan lees en verstaan.

ALGEMENE ASSISTENT – BEDRYFSAFDELING

Die algemene assistent is verantwoordelik vir die versorging en higiëne van die terrein en tuin, asook inrig van huise en lokale. Bystand aan die nutsman met die oog op veilige, doeltreffende en goedversorgde geboue, toerusting en omgewing is deel van die verantwoordelikheid.

Die aansoeker moet oor goeie gesondheid beskik en ’n hoë mate van fiksheid is noodsaaklik vir hierdie pos.

Diensaanvaarding: 1 Julie 2011

Rig asseblief u aansoek teen 10 Junie 2011 aan:

Die Bestuurder

Durbanville Kinderhuis

Kerkstraat 1

Durbanville 7550

INTERNAL ADVERTISEMENT

Durbanville Children’s Home is a BADISA program, a joint ministry of both the DR Church (Western and Southern Cape) and UR Church SA (Cape).

The children’s home offers residential care, developmental and therapeutic services to 144 needy children.

Applicants for this position must be able to read and understand Afrikaans and English.

GENERAL ASSISTANT – OPERATIONAL DEPARTMENT

The general assistant will be responsible for the hygiene of the terrain and maintenance of the garden, as well as to furnish houses, offices and store rooms. Assistance to the handyman to help maintain safe, efficient and well-cared buildings, equipment and environment is part of the responsibility.

The applicant must be in good health and have a high fitness level.

Commencement of duties: 1 July 2011

Please submit your application before 10 June 2011 to:

The Manager

Durbanville Children’s Home

1Church Street

Durbanville

7550

Terug na Hoofblad.

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Deel Ons Artikel | Share Our Article

 • Add to favorites
 • del.icio.us
 • Digg
 • email
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • LinkedIn
 • PDF
 • Print
 • StumbleUpon
 • Twitter

Soortgelyke Artikels | Related Posts

 • Geen Soortgelyke Artikels Gevind Nie | No Related Posts Found

Lewer Kommentaar | Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>